Fundacja Kukuryku powstała 18 lutego 2015 roku, aby wspierać i pomagać osobom niepełnosprawnym a w szczególności tym najmłodszym, którzy są naszą Przyszłością. Jesteśmy organizacją kierowaną przez zespół młodych, kreatywnych osób z dużą dawką empatii.

Naszym podstawowym celem jest integracja, edukacja i niesienie pomocy najbardziej potrzebującym: osobom niepełnosprawnym oraz ubogim. Działania te prowadzą do włączenia ich w aktywne życie pełne radości i szczęścia, aby czuły się potrzebne i akceptowane. Fundacja dąży do likwidacji barier społecznych, życia z poszanowaniem godności i wolności. Poprzez podnoszenie świadomości społeczeństwa, wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych chce niwelować wykluczenie społeczne. Osoby z niepełnosprawnością mają prawo do samodzielnego, aktywnego i niezależnego życia.
Szczególnym obszarem działań naszej fundacji jest organizowanie i promocja wolontariatu, sami jesteśmy wolontariuszami i zachęcamy innych do takiej aktywności, ponieważ razem można zrobić wiele wartościowych rzeczy.

Dlaczego działamy?
Osoby niepełnosprawne są częścią naszego społeczeństwa, a każdego dnia stają przed wieloma wyzwaniami związanymi m.in. z ich samodzielnością. Problemy z podjęciem pracy czy niewystarczająca opieka zdrowotna utrudniają im normalne funkcjonowanie. Chcemy pomagać, sprawić by ich życie stało się łatwiejsze. Poprzez nasze działania pragniemy ułatwić im dostęp do skutecznej i przede wszystkim regularnej rehabilitacji czy edukacji.

Obszary działania:
– działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
– pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji rodzinnej oraz wyrównywanie szans tych osób
– ochrona i promocja zdrowia,
– nauka, edukacja, oświata, wychowanie,
– organizacja i promocja wolontariatu,
– działania na rzecz osób niepełnosprawnych w sferze sportu i kultury fizycznej,
– działania w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
– działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w sferze integracji społecznej i zawodowej,
– działania w sferze turystyki osób niepełnosprawnych,
– działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie realizacji przez te podmioty działań w sferze zadań pożytku publicznego.

Zarząd Fundacji:

Prezes Zarządu Fundacji: Karolina Wodecka

Wiceprezes Zarządu Fundacji: Patryk Gojny

Członek Zarządu Fundacji: Paul Wodecki